SEKRETESSPOLICY

Webite Pte Ltd / Crazymob åtar sig att skydda sina kunders och partners personuppgifter så noggrant som möjligt. Denna integritetspolicy är avsedd för att uppnå transparens om hur personuppgifter behandlas och lagras.Webite Pte Ltd kommer att följa och respektera kraven i de olika lokala och internationella dataskyddslagarna, där under nuvarande och kommande e-sekretessförordningar och den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679.Webite Pte Ltd hanterar allas integritet noggrant. För att göra det,Webite Pte Ltd följer integritetslagstiftningen, som föreskrivs i detta avsnitt, utöver juridiska standarder som dikteras av godkända uppförandekoder.

VARFÖR SAMTYCKE

I enlighet med vår databehandling har vi kontrollerat om ditt samtycke är den lämpligaste grunden för behandlingen. Vi ber våra kunder och respondenter att positivt välja att delta innan behandlingen påbörjas. Begäran om samtycke till dig görs framträdande och skild från alla villkor som kan gälla för de kampanjer du har deltagit. Ditt samtycke används (även) för att administrera de kampanjer du är intresserad av. Om du återkallar ditt samtycke blockeras dina kontaktuppgifter tills du har gett ditt samtycke igen. Ett givet samtycke ges aldrig i ett standardläge. Vi för ett register över när och hur vi fick ditt samtycke på individuell identifierbar basis. Vi håller också ett register över exakt vad du visades eller berättades när du deltog i kampanjen.

Om du har frågor om kampanjen som du deltog i, vänligen kontakta vår integritetsansvarig på [email protected]som kan svara dig direkt för alla frågor eller problem du kan ha.

Vi skulle vilja specificera för dig varför vi behandlar data och vad vi ska göra med dem, för vilka ändamål data kommer att användas och vidarebehandlas.

HUR MAN SAMTYCKER ELLER TILLBAKA

Vi ger individuella möjligheter att samtycka eller positivt välja in till olika ändamål och typer av behandling. Vi namnger vår organisation och eventuella tredjepartskontrollanter som kommer att förlita sig på samtycke vid tidpunkten för insamling av dina uppgifter. Vi informerar våra kunder och respondenter om att de kan dra tillbaka eller vägra sitt samtycke utan nackdel. Vi utför återkallande av samtycke så snart vi kan och vägleder våra kunder och respondenter hur de ska göra det. Genom att erbjuda onlinekommunikation direkt till våra kunder och respondenter söker vi samtycke i enlighet med och nödvändigt för ändamålen med vår databehandlingsverksamhet och vår relation med dig. Vi har åtgärder för åldersverifiering (och föräldrars samtycke för yngre barn) för att undvika att barn (under 12) och ungdomar (12-18) kan delta i våra tjänster.

SPONSORENS SEKRETESSPOLICY

Om du vill ta reda på hur våra sponsorer skyddar dina personuppgifter, se dessa företags sekretesspolicyer.

Våra sponsorer ber oss regelbundet om samtycke för att erbjuda dig nya kampanjer. Till exempel rabatter på e-lärande böcker, detaljhandelsvaror och kuponger. Eftersom vi inte vill hindra våra kunder och respondenter från att få de bästa rabatterna, låter vi dig veta om sådana erbjudanden själva eller direkt från de sponsorer som nämns i kampanjen.

PRINCIPER

Enligt direktiv 95/46/EG och den sistnämnda allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 arbetar vi redan med principerna för behandling.

Dessa principer fortsätter att gälla och relaterar till:

 • Laglighet, rättvisa och transparens;
 • Syftesbegränsning och kompatibel användning;
 • Dataminimering;
 • Noggrannhet;
 • Lagringsbegränsning;
 • Integritet och konfidentialitet; och
 • Ansvarsskyldighet (den registeransvarige ska ansvara för och kunna visa efterlevnad).

DATAKATEGORIER

De kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna är:

 • Kundens och respondentens för- och efternamn, titel, kön, födelsedatum, adress, postnummer, bostadsort och liknande uppgifter som krävs för kommunikation från den berörda personen.
 • Kontaktuppgifter såsom (mobil) telefonnummer och e-postadress.
 • Samtyckesdata inklusive namn, efternamn, e-postadress, IP-adress och kopia av kampanjmaterial.
 • Preferenser eller (bekräftade) opt-in-förfrågningar hur man kontaktas via e-post, mobilnummer och sms eller mms.
 • Begäran om att välja bort att inte bli kontaktad i marknadsföringssyfte alls.
 • Preferenser för olika typer av kampanjer, varor eller tjänster.
 • Ytterligare informationsförfrågningar och/eller kontakthistorik.

LEGITIMA INTRESSEN

Dessa kategorier av personuppgifter behandlas för ändamål som bygger på legitima intressen i enlighet med lagar och förordningar. De legitima intressena är våra egna intressen och tredje parts (kommersiella) intressen att förse dig med de erbjudanden du vill få (gemensamma intressen). Kampanjerna innehåller inte bara erbjudanden som gynnar våra kunders och respondenters kontaktpreferenser (se ovan) utan gäller även för att utbilda dig om rabatterbjudanden och för det ändamålet skicka rätt e-post och sms i rätt ögonblick. För att balansera de kommersiella intressena med dina integritetspreferenser samlar vi aldrig in eller ber om mer data än vad som är nödvändigt för att vår onlinekommunikation ska fungera korrekt.

VARFÖR BEHANDLA DATA

Vi behandlar datadata när sådana är nödvändiga för:

 • Ansvarsfull hantering av onlinekommunikation.
 • Ger möjlighet att registrera eller avregistrera sig för specifika användarintressen i butiker och sponsorer.
 • Bearbeta dina intressen i produkt- eller tjänstekategorier som erbjuds av sponsorer eller andra marknadstrender.
 • Drift av kundtjänster, såsom att svara på frågor och blockera personuppgifter på den registrerades första begäran.
 • Bearbetning av trafikdata (inkommande klick, A/B-testning, loggfiler vid behov) och analysera dessa för att upptäcka bedrägerier och inlösen.
 • Erbjuder möjligheten att använda mobil enhet som en form av identifiering för att erhålla eller köpa tjänster från andra organisationer och ta itu med den registrerade personens fördelar däri.
 • Om tillämpligt, ingående eller fullgörande av ett avtal som ingåtts i den registrerades intresse mellan den registeransvarige och sponsorer.
 • (Vidare) fullgörandet av en annan rättslig förpliktelse.

Information används inte automatiskt för alla dessa mål samtidigt.

ONLINE KOMMUNIKATION

Uppgifter som krävs för online (direkt) kommunikation behandlas i enlighet med följande krav.

Behandlingen är avsedd för kommunikation med registrerade, skicka information om produkter och tjänster av Crazymob och sponsorer, hålla en översikt över den information som skickas och upprätthålla kontakten med de registrerade.

Inga andra personuppgifter kommer att behandlas än:

 1. Efternamn, förnamn, initialer, titel, kön, födelsedatum, adress, postnummer, bostadsort, telefonnummer och liknande uppgifter som krävs för kommunikation från den berörda personen;
 2. Data relaterade till den information som ska skickas och överföras;
 3. Övriga ytterligare uppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla kontakt med de inblandade registrerade.

Inga särskilda kategorier av uppgifter som avses i den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 kommer att bli resultatet av behandlingen.

Personuppgifterna lämnas endast till de sponsorer, som ansvarar för eller direkt kommunikation med den registrerade eller som därmed nödvändigtvis är involverade.

Personuppgifterna raderas på begäran av den registrerade eller senast två år efter det att förhållandet med den registrerade har upphört, om inte personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla en rättslig skyldighet att bevara uppgifter.

SÄKERHET

Uppgifter som krävs av säkerhetsskäl behandlas i enlighet med följande krav.

Behandlingen är avsedd för kontroll och säkerhet av systemen eller programmen, stöd för att systemen eller programmen fungerar korrekt, sortering och återställning av filer, skapande av säkerhetskopior av filer, hantering av systemen eller programmen.

Inga andra personuppgifter kommer att behandlas än:

a. data relaterade till användningen av programvaran,

b. tekniska och kontrolldata,

c. uppgifter för att främja väl fungerande,

d. historisk data,

e. användardata.

Personuppgifterna lämnas endast till dem, inklusive tredje part, som ansvarar för eller styr systemet, datahanteringen eller applikationshanteringen eller som nödvändigtvis är inblandade och andra, i förekommande fall, för (vidare) prestation av en annan rättslig skyldighet.

Personuppgifterna kommer att raderas senast 24 månader efter att de har erhållits, om inte personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla en avtalsenlig eller juridisk datalagringsskyldighet.

DATATRAFIK MED LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN

Som personuppgiftsansvarig Webite Pte Ltd har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredjeland (land utanför Europeiska unionen). Om data överförs till ett land utanför Europeiska unionen då (i så fall):

 • Förekomsten eller frånvaron av ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen kommer att granskas, till exempel av EU-US Data Privacy Framework (C(2023) 4745), och,
 • Hänvisning kommer att göras till lämpliga eller lämpliga skyddsåtgärder och sätten för att få en kopia av sådana skyddsåtgärder görs tillgängliga på första begäran, och om alla sådana saknas,
 • Den registrerade kommer uttryckligen att tillfrågas om samtycke till en föreslagen överföring, efter att ha informerats om de möjliga riskerna med sådana överföringar för den registrerade på grund av avsaknaden av ett adekvat beslut och lämpliga skyddsåtgärder, eller överföringen är nödvändig för att utföra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller genomförandet av åtgärder före avtalsslutet som vidtagits på den registrerades begäran, eller överföringen är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal som ingåtts i den registrerades intresse mellan den registeransvarige och sponsorn .

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Vilka är rättigheterna relaterade till behandlingen av mina personuppgifter?

Du har följande rättigheter:

 • Information och åtkomst: Vi berättar om de personuppgifter som lagras och för vilka ändamål.
 • Rättelse: Om du vill få dina personuppgifter rättade eller uppdaterade för att de är felaktiga och/eller ofullständiga. Vi kommer att ändra dem därefter.
 • Radering: Du kan också skicka en begäran om att vi ska radera dina uppgifter. Vi kan inte radera uppgifter när lagen kräver att vi behåller personuppgifterna i fråga. Vi kan också behöva kunna behandla uppgifterna för andra ändamål (administrativa).
 • Begränsning: Du kan införa begränsningar för behandlingen av dina uppgifter om du anser att dina uppgifter behandlas olagligt eller felaktigt.
 • Invändning: Du kan göra en invändning mot behandlingen av dina uppgifter. Om detta avser behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi att avsluta behandlingen så snabbt som möjligt.

Om du inte längre vill ta emot direktreklam kan du:

– Avsluta prenumerationen via valfri marknadsföringspost

– Ändra dina kontoinställningar

 • Överförbarhet: Om du vill att vi ska överföra dina uppgifter till en tredje part, vänligen kontakta oss på [email protected].

För att utöva dina ovan nämnda rättigheter och, i förekommande fall, kontakta oss på [email protected].

KOMBINATIONER AV BEHANDLINGSFUNKTIONER

Denna integritetspolicy gäller inte sponsorernas bearbetningsverksamhet. Vänligen läs integritetspolicyn för den inblandade sponsorn, tillhandahållen före varje deltagande i kampanjen och som uppfyller kraven som anges i relevanta sekretesspolicyer. Varje organisation i sin egenskap av registeransvarig säkerställer adekvat åtkomstsäkerhet för webbplatsen, samt adekvat skydd av personuppgifter för vidare behandling av sökmotorer.

BLÄDDNINGSSESSION OCH IP-ADRESS

Vi använder oss även av din dators IP-adress. Denna IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du har en surfsession på internet, till exempel när du besöker en av våra webbplatser eller landningssidor. De kan användas för att se vilken användning som har gjorts av webbplatsen och för att upprätta analyser och rapporter med icke identifierbar information.

UPPGIFTER relaterade till BEHANDLING AV KLAGOMÅL

All data som behandlas i samband med att hantera klagomål (såsom namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och andra tillämpliga uppgifter) kommer endast att lagras så länge som det är nödvändigt för att framgångsrikt lösa klagomålet. Senast 6 månader efter att klagomålet anses löst kommer all insamlad data att raderas.

WEBBPLATS OCH COOKIES

Crazymob använder cookies och liknande teknologier på sina webbplatser. Cookies är små textfiler som sparas på din enhet (dator, telefon, surfplatta) när du besöker en webbplats. Cookies som “funktionella sessionscookies” används för att tillhandahålla tjänster eller för att lagra dina föredragna inställningar för ändamål som:

 • Att komma ihåg och kommunicera information som du fyller i under anmälningsprocessen eller som du anger när du anger dina intressen på de olika webbsidorna, så att du inte behöver ange samma information varje gång eller se samma kampanjer två gånger,
 • Spara önskade inställningar och
 • Spåra obehörig användning av våra målsidor.

ANALYTISKA COOKIES

“Analytiska” cookies används för att analysera ditt besök på våra webbplatser. Vi analyserar antalet besökare på våra webbplatser, besökens längd, ordningen på besökta sidor och om några ändringar behöver göras på webbplatsen. Med hjälp av den information som samlas in kan vi göra våra webbplatser ännu mer användarvänliga. Dessa cookies används också för att lösa eventuella tekniska problem på webbplatserna.

MARKNADSFÖRING OCH SPÅRNINGSCOOKIES

Vi kommer endast att använda spårningscookies för kommersiella ändamål med ditt förhandsgodkännande. Dessa cookies, som ofta publiceras av tredje part, hjälper oss att skräddarsy kampanjerbjudanden för dig personligen. Tredje part kan använda spårningscookies.

ANNAN TEKNIK

Förutom cookies, Crazymob använder även teknologier som JavaScript. Genom att använda JavaScript i din webbläsare kan vi göra våra webbplatser interaktiva och att utveckla webbapplikationer på ett konsumentvänligt skräddarsytt sätt. För tillhandahållandet av vår tjänst håller vi databasregister för att ha en robust kontroll på plats på våra tjänster (och våra tjänsteleverantörer). Syftet med detta är att optimera tjänstens tillförlitlighet. Informationen som härrör från dessa uppgifter används för att förhindra missbruk av uppgifter och vid behov följa mer detaljerade informationsförfrågningar från tredje part på grundval av (själv)reglering.

FRÅGOR, KLAGOMÅL ELLER TVISTER

Om du vill ställa en fråga, göra ett klagomål eller lämna några kommentarer om vår integritetspolicy eller webbplatser, kontakta oss på: [email protected]. Vi kommer att kontakta dig för att diskutera eventuella problem inom 48 timmar efter att vi mottagit ditt e-postmeddelande.

Du är också välkommen att skicka ett brev till:

Webite Pte Ltd

Representativ

Cecil Street 105, The Octagon #16-05, Singapore 069534

JUSTERINGAR

Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar av denna integritetspolicy. Viktiga justeringar görs kända på denna webbplats i integritetspolicyn.

Uppdaterad, januari 2024