OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Član 1. – Prava i odgovornosti

Uslovi i odredbe pomenuti na veb sajtu („Promotivni uslovi i odredbe“ i „Uslovi i odredbe akcije“), kao i Opšti uslovi i odredbe ispod se odnose i obrazuju deo svih ponuda za digitalne i druge usluge koje na mreži nudi kompanija Webite Pte Ltd preko mrežnih operatera mobilne komunikacije („Operater“), sa kojima je krajnji korisnik zaključio pretplatu („Mobilna pretplata“) (čak i ako usluge nisu opisane, ili nisu opisane detaljno u daljem tekstu, u ovim uslovima i odredbama). Digitalne i druge usluge koje na mreži pruža kompanija Webite Pte Ltd uključuju igrice, tekstualne poruke, datoteke sa zvukom i/ili slikama i/ili slične usluge („Usluge sadržaja“) koje se dostavljaju preko mreže Operatera, između ostalog preko Usluga kratkih poruka („SMS“), Opšteg paketnog prenosa podataka radio vezom („GPRS“) i/ili Usluga treće generacije („3G“). NTH Mobile je odgovoran za tehicku naplatu korisnika.

Član 2. – Promena cena i proizvoda

2.1 Postojeći krajnji korisnici biće obavešteni SMS-om nedelju dana pre sprovođenja korekcije cene. Ukoliko krajnji korisnici nastave da koriste usluge kompanije Webite Pte Ltd ili se registruju nakon datuma od kojeg će biti uvedena korekcije cene, smatraće se da prihvataju korekciju cene. Webite Pte Ltd zadržava pravo da uvek ima pravo da sprovede korekciju cene posle postavljanja obaveštenja na veb sajtu.

2.2 Webite Pte Ltd zadržava pravo da zameni bilo koji proizvod ekvavilentnim alternativnim proizvodom bez prethodne najave.

Član 3. – Troškovi

3.1 Ponude ili kvote pomenute u oglasima ili na www.crazymob.co („Veb sajt“) su neobavezujuće, osim ako to izričito nije navedeno drugačije ponudom u pisanoj formi.

3.2 Operater će naplatiti troškove ili će u slučaju pripejd pretlate umanjiti iznos kredita krajnjeg korisnika. Krajnji korisnik daje izričitu dozvolu za tu svrhu i garantuje da se Troškovi mogu naplatiti.

3.3 Troškovi se mogu zadužiti za svaku poruku koja je poslata ili primljena, u zavisnosti od tipa poruke i/ili načina plaćanja. Standardni troškovi za slanje SMS-a (tj. tekstualnih poruka) kao što je navedeno od strane operatera primenjuju se na sve poslate i primljene poruke. Jednokratna naknada za registraciju se takođe može primeniti. Više informacija o tarifama i načinima plaćanja za korišćenje usluge u određenoj zemlji se može naći pod ČPP i/ili Uslovima i odredbama korišćenja.

Član 4. – Isporuka usluge sadržaja

Usluga sadržaja se potražuje od kompanije Webite Pte Ltd a krajnjem korisniku je dostavlja usluga i mreža Operatera. 

Član 5. – Raskid i otkaz ugovora

Načini za raskid usluge isporuke sadržaja su navedeni pod Korisničkim uslovima i odredbama i usluga se može raskinuti samo na način naveden u Korisničkim uslovima i odredbama.

Član 6. – Intelektualna svojina

6.1 Osim ako nije drugačije naznačeno u ovim Opštim uslovima i odredbama, sva autorska prava, patent, žig, crtež, model i/ili druga prava intelektualne svojine se odnose na usluge sadržaja i/ili veb sajta kompanije Webite Pte Ltd, njenih dobavljača ili drugih strana koji polažu pravo na njih.

6.2 Webite Pte Ltd daje krajnjem korisniku ograničeno, neekskluzivno, neprenosivo i porecivo pravo korišćenja, preuzimanja, primanja i/ili konsultovanja usluga sadržaja.

6.3 Osim ako Webite Pte Ltd izričito ne naznači drugačije, krajnjem korisniku nije dozvoljeno da umnožava, menja, pokreće, prenosi, distribuira, prodaje, koristi za izvedene proizvode, ili na bilo koji drugi način koristi preuzete ili primljene usluge sadržaja, bez prethodne pismene saglasnosti za tu svrhu.

6.4 Krajnji korisnik jemči kompaniji Webite Pte Ltd i njenim službenicima, menadžemntu, dobavljačima i pružaocu informacija trećih strana da neće doći do oštećenja i rizika i prihvata odgovornost prema kompaniji Webite Pte Ltd i njenim službenicima, menadžemntu, dobavljačima i pružaocima informacija trećih strana za posledice ili povredu prava intelektualne svojine kompanije Webite Pte Ltd ili trećih strana, kršenja ovih Opštih uslova i odredbi koji proističu iz neovlašćenog korišćenja naših usluga ili ponašanja.

Član 7. – Obrada podataka i privatnost

7.1 Webite Pte Ltd zadržava pravo da koristi sve podatke krajnjeg korisnika (broj mobilnog telefona, adresu e-pošte, itd.) za dodatne promotivne svrhe.

7.2 Webite Pte Ltd prikuplja i obrađuje (tj. između ostalog, prikuplja, čuva, konsultuje, pruža trećim stranama, klasifikuje i povezuje) određene lične podatke i podatke o saobraćaju na internetu krajnjeg korisnika.

7.3 Webite Pte Ltd će samo obraditi podatke krajnjeg korisnika u skladu sa svojom politikom privatnosti, koja se može videti i preuzeti sa Veb sajta. Webite Pte Ltd poštuje relevantne zakone i propise o privatnosti u tom smislu, kao međunarodna kompanija, budući da Webite Pte Ltd i njene kompanije filijale rade sve više van granica jedne zemlje.

Član 8. – Ograničenje odgovornosti

8.1. Krajnji korisnik snosi rizik za korišćenje usluga sadržaja i Veb sajta Webite Pte Ltd Webite Pte Ltd teži ka nesmetanom korišćenju usluga sadržaja. Webite Pte Ltd ne može garantovati da će usluge sadržaja zadovoljiti zahteve krajnjeg korisnika ili da će preuzimanje, primanje i/ili konsultovanje usluga sadržaja ostati nesmetano ili bez greške.

8.2 Krajnji korisnik priznaje u vezi sa mobilnim telekomunikacionim uslugama da sposobnost za uspostavljanje veze, održavanje veze i kvalitet veze nisu isti ili adekvatni u svakom vremenu i na svakom mestu i da na usluge sadržaja mogu negativno uticati ili one mogu biti privremeno nedostupne zbog smetnji prouzrokovanih fizičkim faktorima (tunelima, planinama, zgradama i slično), prilagođavanjem ili održavanjem mreže Operatera.

8.3 Ukoliko krajnji korisnik nije u mogućnosti da uživa u nesmetanom korišćenju usluga sadržaja u bilo koje vreme, time on/ona ne polaže pravo na smanjenje cene za usluge sadržaja ili povraćaj već uplaćenih iznosa.

8.4 Webite Pte Ltd nikada neće snositi odgovornost za oštećenje, kao što je ali ne ograničavajući se na zaražavanje ili oštećenje hardvera i/ili softvera krajnjeg korisnika, kao rezultat pristupa Veb sajtu ili korišćenja usluga sadržaja, uključujući preuzimanje sadržaja i hardver i softver neophodan za uspostavljanje veze. Krajnji korisnik mora prezuzeti svoje sopstvene mere u cilju izbegavanja takvih incidenata.

8.5 Ukoliko Webite Pte Ltd ipak snosi odgovornost za davanje nadoknade krajnjem korisniku, iz bilo kog razloga, naknada nikada neće premašiti iznos računa za usluge sadržaja koji je prouzrokovao štetu.

8.6 Sadžaj Veb sajta je sastavljen sa najvećom pažnjom. Međutim, Webite Pte Ltd ne može dati bilo kakve garancije u pogledu prirode, tačnosti ili sadržaja tih informacija. Webite Pte Ltd ne snosi odgovornost za bilo koje greške, netačnosti, nerazumevanje, zakašnjenje ili nejasan prenos narudžbina i izjava zbog upotrebe interneta, ili za posledice informacione tačke u pitanju.

Član 9. – Obeštećenje

Krajnji korisnik ne sme slati kompaniji Webite Pte Ltd bilo koje poruke koje su zaražene i/ili oštećene, nezakonite, štetne, preteće, vulgarne, odbojne, koje narušavaju privatnost ili koje su nepoželjne na bilo koji drugi način i mora obeštetiti kompaniju Webite Pte Ltd za svaku direktnu ili posledičnu štetu prouzrokovanu slanjem takvih poruka.

Član 10.– Narudžbine usluga

Krajnji korisnik mora imati najmanje 18 godina. Ukoliko vi niste odgovorni za plaćanje računa za mobilni telefon ili ste mlađi od 18 godina, zahtevamo saglasnost strane koja plaća račun za mobilni telefon (vaš roditelj, staratelj, poslodavac, itd) pre nego što se registrujete i/ili učestvujete u usluzi. Registrovanjem i/ili učešćem u usluzi, Webite Pte Ltd podrazumeva da je krajnji korisnik dobio potrebnu saglasnost, sporazum ili odobrenje osobe koja plaća mobilni račun, staratelja, roditelja, itd.

Član 11. – Važeći zakoni

11.1 Zakon zemlje u kojoj se kampanja sprovodi je važeći zakon, te korišćenje usluga sadržaja, ugovor i veb sajt podležu ovim zakonima. Neuspeh kompanije Webite Pte Ltd da primeni ili sprovodi prava ili klauzulu Opštih uslova i odredbi neće činiti osnov za ukidanje ovih prava ili klauzula. Ukoliko nadležni okružni sud smatra klauzulu u Opštim uslovima i odredbama nevažećom, stranke se slažu da okružni sud mora pokušati da omogući sprovođenje namere strana kao što je navedeno u klauzulama, ukoliko je to dozvoljeno zakonom, a ostale klauzule Opštih uslova i odredbi će u potpunosti ostati na snazi.

11.2 Za rešavanje bilo kog i svih sporova je isključivo nadležnan sud u Singapore.

Član 12. – Izmene i dopune

Webite Pte Ltd može s vremena na vreme izmeniti ove Opšte uslove i odredbe. Krajnji korisnici će biti informisani o izmenama i dopunama porukom na veb sajtu. Ove izmene i dopune će se smatrati prihvaćenim ukoliko krajnji korisnici nastave da koriste ili preuzimaju usluge kompanije Webite Pte Ltd nakon datuma naznačenog za njihovo uvođenje. Ovi Opšti uslovi i odredbe se mogu tražiti od kompanije Webite Pte Ltd u bilo koje vreme. Webite Pte Ltd ima registrovano sedište u Singapore i registrovana je u Privrednoj komori pod brojem (201911508K).