ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία τροποποίηση: 1, 2024

 1. Γενικά

 Webite Pte Ltd  (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας η «Εταιρεία»), έχει την επίσημη έδρα της στην Ολλανδία (105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534) όπου είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό   201911508K.

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και αποτυπώνουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του προσώπου που γίνεται συνδρομητής των υπηρεσιών της Εταιρείας (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Τελικός Χρήστης» ή «Πελάτης»). Επιπλέον όροι και προϋποθέσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρεία ρητώς ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δια του παρόντος (εφεξής καλούμενοι από κοινού χάριν συντομίας οι «Όροι»).   

Η Εταιρεία δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους Όρους οποτεδήποτε, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εναρμονιστούν με νομοθετικές αλλαγές ή αλλαγές σχετικές με τις υπηρεσίες της. Αυτές οι αλλαγές ή τροποποιήσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ έναντι όλων των Πελατών μετά την ανάρτηση των τροποποιημένων Όρων στην ιστοσελίδα της Εταιρεία. Εάν ο Τελικός Χρήστης διαφωνεί με τους τροποποιημένους Όρους, οφείλει να διακόψει τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται τη συμμόρφωσή του με τους Όρους.

 1. Υπηρεσίες

 Οι υπηρεσίες της Εταιρείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες, τις οποίες η Εταιρεία προσφέρει διαδικτυακά μέσω του παρόχου υπηρεσίων κινητής τηλεφωνίας του Τελικού Χρήστη (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ο «Πάροχος»), όπως, επί παραδείγματι, γραπτά μηνύματα, αρχεία ήχου και/ή εικόνας, παιχνίδια και/ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (εφεξής καλούμενες χάριν συντομίας οι «Υπηρεσίες Περιεχομένου»). Οι ανωτέρω Υπηρεσίες Περιεχομένου προσφέρονται από το δίκτυο των Παρόχων μέσω Short Message Services (‘SMS’), General Packet Radio Services (‘GPRS’) και/ή Third Generation Services (‘3G’) ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.

Στην Ελλάδα, η υπηρεσία Crazymob παρέχεται μέσω της τεχνικής υποδομής και των 5ψήφιων κωδικών Εξυπηρέτηση πελατών email: [email protected]

Η Εταιρεία διαρκώς αλλάζει και βελτιώνει τις Υπηρεσίες της. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει λειτουργίες ή χαρακτηριστικά και να αναστείλει ή να διακόψει τελείως μία Υπηρεσία.  

 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Τελικού Χρήστη

 Χρήστης – σημαίνει ενήλικο άτομο, που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ατομα με περιορισμένη νομική ικανότητα μπορούν να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία υπό τον όρο ότι ένας νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του ατόμου συναινεί σε αυτήν τη χρήση και άτομα χωρίς νομική ικανότητα – υπό τον όρο ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ενεργεί για λογαριασμό τους.

 Στον Τελικό Χρήστη χορηγείται η άδεια να λαμβάνει, αποθηκεύει και να προβάλλει τις Υπηρεσίες Περιεχομένου της Εταιρείας. Η ως άνω άδεια είναι προσωποπαγής, μη αποκλειστική, δεν δύναται να εκχωρηθεί και χορηγείται με αποκλειστικό σκοπό να διευκολύνει τον Τελικό Χρήστη κατά την χρήση και απόλαυση των προνομίων των Υπηρεσιών, όπως αυτές παρέχονται από την Εταιρεία και κατά τρόπο που επιτρέπουν οι Όροι.

Κατά την χρήση των Υπηρεσιών, ο Τελικός Χρήστης ενδέχεται να λαμβάνει ανακοινώσεις υπηρεσιών, διαχειριστικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες και έχει το δικαίωμα να επιλέξει να εξαιρεθεί από αυτές τις επικοινωνίες.

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις πολιτικές της Εταιρείας σε σχέση με τις Υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιεί κατά σύννομο τρόπο.

Ο Τελικός Χρήστης οφείλει να απόσχει από οποιαδήποτε κακή χρήση των Υπηρεσιών, επί παραδείγματι, να προσπαθεί να έχει πρόσβαση σε αυτές κατά τρόπο αντίθετο προς τις οδηγίες της Εταιρείας.

Η Χρήση των Υπηρεσιών δεν παρέχει στον Τελικό Χρήστη την άδεια να αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, να δημιουργεί παράγωγα έργα (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή άλλες αλλαγές), να επικοινωνεί, να δημοσιεύει, να εκτελεί δημόσια, μεταβιβάζει, πωλεί, μισθώνει, διανέμει και, γενικά, να εμπορεύεται, ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο τρόπο τις Υπηρεσίες Περιεχομένου ή μέρος αυτών, εκτός εάν η Εταιρεία ρητώς συναινεί σε αυτή τη χρήση. 

 1. Χρεώσεις

 Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Πελάτης αποδέχεται τις χρεώσεις της Εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Οι Χρεώσεις ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, ήτοι (α) συνδρομή στις Υπηρεσίες Περιεχομένου, (β) δωρεάν μονάδες για λήψη αρχείων («Υπηρεσία Club») και (γ) μεμονωμένες παραγγελίες.

Οι Χρεώσεις για σταθερές συνδρομές θα τιμολογούνται μέσω του λογαριασμού του Παρόχου του Πελάτη. Οι Χρεώσεις για προπληρωμένες συνδρομές θα αφαιρούνται από το πιστωτικό υπόλοιπο του Πελάτη. 

Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδειά του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων, συμφωνόντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου  πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση  από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του   δικαιώματος αυτού

Όλες οι Χρεώσεις καταβάλλονται εις το ακέραιο.

Τα γραπτά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του πενταψήφιου κωδικού 54303 (PIN, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση, δεκαπενθήμερη ενημέρωση,επιβεβαίωση διαγραφής) είναι δωρεάν και ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να αποστείλει γραπτό μήνυμα στον ανωτέρω κωδικό. Η Εταιρεία καταγράφει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Τελικού Χρήστη στο ηλεκτρονικό της σύστημα.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις Χρεώσεις της, οι οποίες ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της https://crazymob.cc/. Οι τροποποιήσεις των Χρεώσεων θα επικοινωνούνται στους υπάρχοντες Πελάτες μέσω γραπτού μηνύματος μία εβδομάδα πριν την τροποποίηση. Οι τροποποιημένες Χρεώσεις θα ισχύουν για τους νέους Πελάτες ή για Πελάτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι τη στιγμή της τροποποίησης, εάν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες της Εταιρεία μετά την προαναφερθείσα ενημέρωση.

Η Υπηρεσία Crazymob δεν σχετίζεται, χορηγείται, υποστηρίζεται ή είναι αντικείμενο διαχείρισης από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα λογότυπα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εμπορικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών.

Όλα τα γραπτά μηνύματα, που αποστέλλονται από τον Πελάτη, θα χρεώνονται σε αυτόν μέσω του Παρόχου του, σύμφωνα με τις τυπικές χρεώσεις. Οι εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανά Πάροχο. 

Ο Τελικός χρήστης διά του παρόντος παραχωρεί ρητώς την άδεια του για χρέωση και δεσμεύεται για την πλήρη αποπληρωμή των Χρεώσεων., συμφωνώντας για την άμεση εκτέλεση της Υπηρεσίας και τη λήψη ψηφιακού περιεχομένου  πριν από το τέλος της περιόδου των 14 ημερών για υπαναχώρηση  από τη συμφωνία, με συνέπεια την απώλεια του   δικαιώματος αυτού.

 1. Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δεξιότητας και προσοχής. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες, όπως, επί παραδείγματι, σχετικά με το περιεχόμενο στις Υπηρεσίες, τις συγκεκριμένες λειτουργίες των Υπηρεσιών ή την αξιοπιστία, διαθεσιμότητα ή τη δυνατότητά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του Τελικού Χρήστη. Η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες της “ως έχουν”.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες ενδέχεται, ανά πάσα στιγμή, να διακοπεί ή να δυσχερανθεί εξ αιτίας παραγόντων, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου, που ευλόγως αναμένεται να ασκεί η Εταιρεία, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του Παρόχου.

 1. Ευθύνη

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Τελικός Χρήστης σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απαίτηση σχετική με τους Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, η συνολική ευθύνη της Εταιρεία περιορίζεται στο ποσό που ο Τελικός Χρήστης κατέβαλε στην Εταιρεία για τις Υπηρεσίες.

Περαιτέρω, ο Τελικός Χρήστης δεν δικαιούται να αξιώσει μείωση των Χρεώσεων ή επιστροφή χρημάτων για Χρεώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί, σε περίπτωση διακοπής της χρήσης των Υπηρεσιών.

 1. Αποζημίωση

 Ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην υποστεί βλάβη η Εταιρεία και να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες της για οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή διαδικασία που σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών ή με παράβαση των Όρων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης αποζημίωσης ή δαπάνης που πηγάζει από απαιτήσεις, βλάβη, ζημία, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. 

 1. Καταγγελία

 Ο Τελικός Χρήστης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε τη χρήση των Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας ή περιορισμού της πρόσβασης του Τελικού Χρήστη στις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: (α) λόγω παράβασης των παρόντων Όρων, (β) κατόπιν σχετικού αιτήματος των δικαστικών ή άλλων κρατικών αρχών, (γ) λόγω διακοπής ή ουσιώδους τροποποίησης των Υπηρεσιών (ή μέρους αυτών), (δ) λόγω απρόβλεπτων τεχνικών θεμάτων ή προβλημάτων ή θεμάτων ασφαλείας, (ε) εξ αιτίας απατηλών ή παρανόμων δραστηριοτήτων του Τελικού Χρήστη, (στ) λόγω μη καταβολής ή καθυστερήσεων στις καταβολές των Χρεώσεων που οφείλονται από τον Τελικό Χρήστη σε σχέση με τις Υπηρεσίες, (ζ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του Παρόχου του Τελικού Χρήστη. 

Η καταγγελία ή ο περιορισμός της πρόσβασης θα πραγματοποιείται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρεία και η τελευταία δεν θα ευθύνεται έναντι του Τελικού Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για την καταγγελία ή τον περιορισμό πρόσβασης στις Υπηρεσίες. 

Μετά την καταγγελία, ο Τελικός Χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του εάν έχει καταβάλει τις σχετικές Χρεώσεις για αυτές τις Υπηρεσίες.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα βάσης δεδομένων, κατοχυρωμένα σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δικαιώματα που προστατεύονται σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και εκκρεμείς αιτήσεις κατοχύρωσης, που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της Εταιρείακαι/ή την ιστοσελίδα της παραμένουν πάντα στην κυριότητα της Εταιρεία. 

Η υπηρεσία δεν σχετίζεται, χορηγείται ή υποστηρίζεται από κανένα από τα προϊόντα που παρουσιάζονται και καμία εμπορική εταιρεία. Τα εμπορικά σήματα, τα σημεία εξυπηρέτησης, τα logos (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων και εμπορικών εταιρειών) είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιρειών και προστατεύονται από την αντίστοιχη νομοθεσία

 1. Επεξεργασία Δεδομένων

 Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Τελικό Χρήστη για εμπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά, με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου της, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρεία, και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR)).

Σε σχέση με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, η Εταιρεία  διατηρεί στις βάσεις δεδομένων της τον αριθμό   του κινητού τηλεφώνου από το οποίο έχει ενεργοποιηθεί υπηρεσία , όπως απαιτείται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ιδίως για μια περίοδο που επιτρέπει λαμβάνοντας υπόψη τα παράπονα που υποβλήθηκαν ή άλλες αξιώσεις σχετικά με την Υπηρεσία.

Τα στοιχεία των χρηστών θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του πεδίου εφαρμογής και για τον αναγκαίο σκοπό για την παροχή της Υπηρεσίας (επίσης με σκοπό την εξέταση καταγγελιών) και μετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας, τα δεδομένα των χρηστών θα αφαιρεθούν, εκτός εάν απαιτείται το αντίθετο .Η αποθήκευση ορισμένων δεδομένων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την παροχή της Υπηρεσίας προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου. Η παροχή δεδομένων είναι εθελοντική και γίνεται με τη συναίνεση του χρήστη . Οι χρήστες έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα προβολής, διόρθωσης και επίσης απαίτησης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Ο  Χρήστης μπορεί ζητήσει τη διαγραφή ή διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Τελικός Χρήστης συναινεί στην προαναφερθείσα επεξεργασία, διατηρώντας το δικαίωμα να εναντιωθεί σε αυτή την επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Οι προωθητικές σελίδες των υπηρεσιών  ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους ,διαφημιστικούς ή μη  ,από εμάς ή τρίτα μέρη   . Με την εγγραφή σας συμφωνείτε , πλην άλλων , ότι αποδέχεστε την λήψη αυτών των συνδέσμων   ,   από εμάς ή και τρίτα μέρη  , προκειμένου να ενημερωθείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν σας ενδιαφέρουν.

Επισημαίνουμε ότι για το περιεχόμενο των προωθητικών ενεργειών και εν γένει σελίδων  τρίτων μερών δεν φέρουμε καμία ευθύνη. 

Με την εγγραφή σας ή την με κάθε τρόπο πρόσβαση σε σελίδες τρίτων μερών , εφαρμόζονται οι όροι και οι πολιτικές των τρίτων αυτών μερών . 

 1. Εκχώρηση

 Ο Τελικός Χρήστης δεν δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του, που πηγάζουν από τους Όρους.

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τους Όρους χωρίς περιορισμό. 

 1. Διάφορα

Αυθυπαρξία εκάστου όρου. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε άλλη διάταξη, και όλες οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να παράγουν όλα τα αποτελέσματά τους.

Αγγλική Γλώσσα. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των Όρων, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι Όροι θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή και/ή την καταγγελία τους θα παραπέμπεται στα Δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία θα αποφασίζουν επ’ αυτής έχοντας αποκλειστική αρμοδιότητα.