VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Článek 1 – Platnost

1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci (“Všeobecné obchodní podmínky”) jsou platnou součástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí Webite Pte Ltd prostřednictvím sítě jakéhokoli mobilního operátora (dále jen “Operátor”), u něhož má koncový uživatel předplacené (“Mobilní předplatné”) nebo dohodu o předplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí Webite Pte Ltd, mohou zahrnovat (kromě jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby (“Služby CrazyMob”), které se poskytují prostřednictvím sítě Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen “SMS”), služeb General Packet Radio Services (“GPRS”), služeb Třetí Generace (“3G “), WAP, nebo pomocí jiných prostředků.

1.2 Žádné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatněny, s výjimkou těch, ke kterým dá Webite Pte Ltd výslovný písemný souhlas.

Článek 2 – Dodávka služby CrazyMob

2.1 Koncový uživatel požaduje službu(y) CrazyMob od Webite Pte Ltd. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí Webite Pte Ltd a sítě operátora.

Článek 3 – Jak hrat

3.1 Chcete-li objednat službu CrazyMob, prosím, přihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na některou z propagací CrazyMob, můžete se zúčastnit služby zasláním SMS s určeným klíčovým slovem na krátký kód. (Např. SMS na ).

3.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti CrazyMob zprávu o úspěšné registraci.

Článek 4 – Poplatky

4.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na (“Webu”) www.CrazyMob.cc, jsou nezávazná, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak

4.2 Za každou zprávu, přijatou nebo odeslanou, může vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na způsobu účtování. Na všechny odeslané a přijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a způsoby účtování za využívání služby v určité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Často kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i přijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci ”Způsoby platby.”

4.3 Na těchto stránkách najde koncový uživatel ceny za účast na této službě. V případě pravidelného odběru operátor odečítá poplatky z účtu koncového uživatele, v případě předplaceného odběru se poplatky odečítají od kreditního zůstatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovně uděluje svůj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé účastí na službě Webite Pte Ltd v plné výši. Po vzájemné dohodě je dále možno sjednat placení poplatků alternativními způsoby (například pomocí kreditní karty).

Článek 5 – Změny cen

5.1 Společnost Webite Pte Ltd je oprávněna po předchozím oznámení na webových stránkách kdykoli změnit kterékoli a všechny sazby za službu.

Článek 6 – Duševní vlastnictví

6.1. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, značky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb CrazyMob a / nebo webových stránek patří firmě Webite Pte Ltd, jejich distributorovi, nebo dodavateli

6.2 Webite Pte Ltd tímto uděluje koncovým uživatelům omezené, nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné uživatelské oprávnění na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) CrazyMob.

6.3 Pokud Webite Pte Ltd výslovně neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovně zakazuje reprodukovat, upravovat, zpětně analyzovat, pronajímat, půjčovat, předávat, duplikovat, předvádět, přenášet, distribuovat, prodávat, překupovat, vytvářet odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným způsobem používat stažené nebo získané služby CrazyMob celé, nebo jejich části jiným způsobem, nebo pro jiné účely, než které firma Webite Pte Ltd výslovně povoluje.

6.4 V případě porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávněným použitím služeb CrazyMob nebo činností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovědnosti firmu Webite Pte Ltd, její úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele a jakékoli třetí poskytovatele informací a převezme odpovědnost vůči firmě Webite Pte Ltd jejím úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, dodavatelům a jakékoli třetí straně poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy Webite Pte Ltd nebo třetích stran

Článek 7 – Odpovědnost

7.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky CrazyMob na vlastní nebezpečí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zařízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby CrazyMob. Webite Pte Ltd nezaručuje, že služby CrazyMob splňují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, příjem a / nebo prohlížení služeb CrazyMob neobsahuje výpadky nebo chyby.

7.2 Koncový uživatel bere na vědomí, že mobilní telekomunikační služby, jako jsou služby CrazyMob, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita připojení nemusí být na každém místě a v každém čase stejná nebo dostatečná, a že CrazyMob služby mohou být negativně ovlivněny nebo dočasně nedostupné z důvodu poruchy způsobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo změnami či údržbou sítě operátora.

7.3 Pokud účastníci nebudou schopni kdykoli nepřetržitě využívat služby CrazyMob, nevzniká v žádném případě jakýkoli nárok na snížení poplatků za služby CrazyMob, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.

7.4 V případě, že Webite Pte Ltd bude z jakéhokoli důvodu odpovědná za náhradu jakýchkoli přímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném případě nepřesáhne hodnotu služeb CrazyMob placených koncovým uživatelem.

7.5 Obsah webových stránek byl sestaven s největší pečlivostí. Webite Pte Ltd však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, přesnosti nebo obsahu těchto informací. Webite Pte Ltd nenese odpovědnost za případné chyby, opomenutí, nepřesnosti, nedorozumění, zpoždění nebo nečitelnost objednávek, nebo oznámení na základě používání internetu, nebo platných informačních zdrojů.

7.6 Koncový uživatel nesmí firmě Webite Pte Ltd posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, či jiným způsobem nevhodné, jinak odškodní Webite Pte Ltd za jakékoliv škody přímé nebo následné, způsobené zasíláním těchto zpráv.

Článek 8 – Zpracování dat

8.1 Webite Pte Ltd shromažďuje a zpracovává za účelem poskytnutí služeb CrazyMob koncovému uživateli (např.: shromažďuje, ukládá, prohlíží, poskytuje třetím stranám, organizuje a propojuje) některé osobní a provozní údaje účastníků

8.2 Webite Pte Ltd zpracovává data koncových uživatelů pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochraně soukromí, které lze číst nebo stáhnout z webových stránek. Webite Pte Ltd zpracovává data koncových uživatelů vždy v plném souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu soukromí. Jako globální společnost, Webite Pte Ltd a její dceřiné společností stále více překračují hranice jedné země.

8.3 Webite Pte Ltd si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelů k propagačním účelům.

Článek 9 – Právní závaznost

9.1 1 Používání služeb CrazyMob, dohody a webové stránky podléhají právním předpisům země, ve které kampaň probíhá. Pokud firma Webite Pte Ltd nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím těchto práv ani ustanovení. Pokud bude některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle příslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany přesto souhlasí s tím, že soud by měl usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo účinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zůstávají v plné platnosti.

9.2 Jakékoli a všechny spory se budou řešit u příslušného soudu v zemi, ve které se kampaň koná.

Článek 10 – Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky jsou přístupné k nahlédnutí na Webite Pte Ltd, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.

10.2 Webite Pte Ltd si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky občas měnit. Změny budou oznámeny účastníkům vyvěšením na webových stránkách Webite Pte Ltd. Změna provedená tímto způsobem se považuje za přijatou, pokud odběratelé i nadále používají, nebo stahují služby CrazyMob po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.

10.3 Webite Pte Ltd si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez předchozího upozornění.

10.4 Webite Pte Ltd má sídlo v Singapore, kde je zapsána u Obchodní komory pod číslem 201911508K. Veškerou korespondenci týkající se služeb CrazyMob, nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na Webite Pte Ltd na 105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534, nebo na e-mail [email protected].

Leden, 2024